Disclaimer

1. Algemeen

Keypharm nv met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 11, (0883.397.311) (hierna “Keypharm”) biedt de hierna volgende websites aan:

Naar deze websites wordt verwezen als de “Website”.

De gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de Privacyverklaring), geven u informatie over Keypharm en over de manier en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van de Website en eventuele subdomeinen hiervan.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden grondig alvorens de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken en/of door een account aan te maken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze Website verder niet te gebruiken.


2. Doel en inhoud

De Website wordt voor niet-commerciële en louter informatieve doeleinden aangeboden.

Keypharm heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en doet al het mogelijke om de inhoud op de Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, kan Keypharm niet garanderen dat de ter beschikking gestelde (product)informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de Website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Keypharm de nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, kunt u dit aan Keypharm meedelen via e-mail naar info@keypharm.com.


3. Gebruik van de Website

Gebruikers erkennen de (product)pagina’s op het Platform enkel te raadplegen in de hoedanigheid van beroepsdeskundige in de gezondheidszorg.

Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Keypharm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) de Website.

Indien de Website (product)informatie bevat die gedownload kan worden, dan gebeurt zulke download steeds op eigen risico. Keypharm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de gebruiker van de Website.

De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere gebruikers van de Website. Zo is het verboden om de Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan (andere gebruikers van) de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms of trojans.


4. Productinformatie

De Website biedt geen medisch advies of advies over het specifieke gebruik van de producten vermeld op de Website. In de hoedanigheid van professionele gebruiker van het Platform is de gebruiker verantwoordelijk voor het toepassen van de productinformatie die hij/zij consulteert via de website of voor het voorschrijven van producten.

De manier waarop producten op de Website worden opgenomen is niet bedoeld om ze ter verkoop aan te bieden maar heeft tot doel een overzicht van het productassortiment van Keypharm te zijn.

De Website is bedoeld overal ter wereld beschikbaar te zijn. De informatie op de Website bevat mogelijk directe of indirecte verwijzingen naar producten die misschien niet in alle landen beschikbaar zijn. Er kan dus geen sprake zijn van enige garantie dat alle informatie die door Keypharm op de Website geplaatst wordt correct en overal ter wereld van toepassing is. In het bijzonder kan niet worden gegarandeerd dat producten overal ter wereld met hetzelfde uiterlijk, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.


5. Links naar externe webpagina’s

Het is mogelijk dat de Website links bevatten naar externe webpagina’s van derden. De links worden louter informatief of voor het gebruiksgemak van de professionele gebruiker aangeboden. De aanwezigheid van een dergelijke verwijzing impliceert in geen geval dat Keypharm akkoord gaat met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

Keypharm heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites en/of pagina’s en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch kan Keypharm hier enige waarborg voor bieden. Gebruikers die dergelijke websites bezoeken, doen dat op eigen risico. Keypharm aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.


6. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de Website, het Platform en de daar aangeboden (product)informatie beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele rechten komen toe aan Keypharm en derde partijen (licentiegevers of aanbieders van de producten). Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Keypharm.


7. Aansprakelijkheid

De (product)informatie op de Website wordt aangeboden “as is”, zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot (impliciete) garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Keypharm kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot, gebruik van of browsen op de Website of het downloaden van informatie, gegevens, tekst of afbeeldingen van de Website of beslissingen gemaakt door de gebruiker op basis van de (product)informatie die op de Website wordt weergegeven.

Keypharm geeft geen enkele garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website.


8. Privacy

Persoonsgegevens die u tijdens de registratie op de Website aan Keypharm doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt. Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de gebruiker. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.


9. Niet-geldigheid

Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.


10. Wijzigingen

Keypharm behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen of correcties aan te brengen aan de Website, en/of de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.


12. Contact

In geval van vragen of klachten over de Website, kan de gebruiker contact opnemen met Keypharm via:

Siemenslaan 11, 8020 Oostkamp
info@keypharm.com
+32 50 28 92 30